ظریف: ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاد

ظریف: ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاد

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاد.