ظریف: ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاد

ظریف: ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاد

سه شنبه ۰۱ اسفند - ورزش

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاد.