عوارض ناشی از کرونا سپند امیرسلیمانی را به جراحی کشاند

عوارض ناشی از کرونا سپند امیرسلیمانی را به جراحی کشاند

سه شنبه ۰۵ مهر - اقتصادی

کمند امیرسلیمانی می‌گوید، حال برادرش که پس از تزریق داروهای کرونا، به دلدرد شدیدی دچار و دوباره راهی بیمارستان شده بود، خوب است.