فریاد برای آزادی فلسطین با فریاد برای محاکمه صهیونیست‌ها همراه شود

فریاد برای آزادی فلسطین با فریاد برای محاکمه صهیونیست‌ها همراه شود

دوشنبه ۰۷ اسفند - ورزش

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه می‌گوید: رژیم صهیونیستی بطور مداوم و روزمره مرتکب کلکسیونی از جنایات بین المللی در فلسطین اشغالی می شود اما باید پرسید چرا جهانیان بی کیفری را بر جنایتکاران بین المللی در سرزمین‌های اشغالی روا داشته اند و اقدام موثری برای پاسخگو کردن جنایتکاران و جلوگیری از این جنایات که وجدان بشر را تحت تاثیر قرار می دهد، بعمل نمی آورد؟