فلسطین برای احقاق حقوقش به هنر هم نیاز دارد

فلسطین برای احقاق حقوقش به هنر هم نیاز دارد

دوشنبه ۱۴ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- رایزن اول سفارت فلسطین در ایران با اشاره ظرفیت هنر برای انتقال اندیشه و تفکر، گفت: فلسطین همان طور که به اسلحه و سیاست برای احقاق حقوقش نیاز دارد به هنر نیز برای احقاق حقوقش نیاز دارد و قطعا برگزاری نمایشگاه های هنری نیز می تواند کمک زیادی کند.