مخبر: برای رفع تحریم‌ها در ارکان نظام عزم جدی وجود دارد

مخبر: برای رفع تحریم‌ها در ارکان نظام عزم جدی وجود دارد

چهارشنبه ۲۹ دی - ورزش

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم به رفع تحریم و حل مسائل است، گفت: با عزمی که در ارکان نظام درباره رفع تحریم‌ها وجود دارد، امیدواریم در این زمینه به نتیجه برسیم.