مذاکرات عراق برای خرید سهم اکسون موبیل

مذاکرات عراق برای خرید سهم اکسون موبیل

یکشنبه ۰۲ مهر -

عراق سرگرم مذاکره با اکسون موبیل برای خرید ۳۲.۷ درصد سهم این شرکت آمریکایی در میدان قرنه غربی ۱ است که با ۲۰ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت، یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان به شمار می رود.