معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

جمعه ۲۵ خرداد -

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، سود علی الحساب پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتبازی مجاز به سپرده‌گذاران که بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.