منتظری: طرح وعده های بدون پشتوانه آسیب کاهاش اعتماد عمومی را به دنبال دارد

منتظری: طرح وعده های بدون پشتوانه آسیب کاهاش اعتماد عمومی را به دنبال دارد

دوشنبه ۲۴ مرداد - ورزش

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر لزوم پرهیز از طرح هرگونه وعده توخالی و بدون پشتوانه از سوی کاندیداها و با تاکید بر اینکه طرح این دست از وعده ها آسیب کاهاش اعتماد عمومی را به دنبال دارد از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست که با مردم صادقانه و شفاف سخن بگویند.