مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی تمدید شد

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی تمدید شد

پنج شنبه ۰۳ اسفند -

طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مهلت تسیلم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سر رسید پرداخت مالیات آن برای تمامی مودیان مالیاتی تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمدید شد.