نسخه هفتم کتاب «دستورالعمل PMBOK» منتشر شد

نسخه هفتم کتاب «دستورالعمل PMBOK» منتشر شد

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- مترجم چاپ هفتم «راهنمایی برای مدیریت پروژه بدنه دانش و دستورالعمل PMBOK » بر تاثیر این دانش مدیریتی بر منابع انسانی سازمان‌ها به خصوص در شیوه‌های ارائه دهنده برای جذب استعدادها، تیم‌سازی و توسعه مهارت‌ها تاکید دارد.