نمایشگاه کتاب تنها منبع امید ناشران کوچک است/ سیستم توزیع نیازمند راهکار جدید

نمایشگاه کتاب تنها منبع امید ناشران کوچک است/ سیستم توزیع نیازمند راهکار جدید

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیر انتشارات «شمعدونی» گفت: نکته مهم این است که ناشرانی که کوچک هستند و تولید کمی دارند و برای مثال سالی ۵ کتاب منتشر می‌کنند، تنها منبع امیدشان نمایشگاه کتاب است تا نقدینگی به دست بیاورند و با آن نقدینگی بتوانند کتاب منتشر کنند.