نوبت واکاوی عملکرد رسانه‌ها در جریان بلوا

نوبت واکاوی عملکرد رسانه‌ها در جریان بلوا

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- وضعیت این روزهای کشور و ناکامی بازیگران آشوب برای بازگرداندن آن، یعنی می‌شود در فضایی برکنار از هیجان و التهاب به بررسی آن چه گذشت پرداخت از جمله نقش و عملکرد رسانه‌ها.