نُقل بپاشید؛ مصلح جهان آمده

نُقل بپاشید؛ مصلح جهان آمده

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

کنگاور – ایرنا – فصل شعبان به عطر بهاری مهدی فاطمه سلام الله علیه باقیمانده اولیای خدا متبرک است و یک ایران امروز در جشن و سرور و شادی است.