نگاهی به شعرهای مذهبی و مداحی‌ها

نگاهی به شعرهای مذهبی و مداحی‌ها

پنج شنبه ۱۰ خرداد - اقتصادی

سیداکبر میرجعفری با اشاره به افزایش کمیت شعرهای مذهبی در سال‌های اخیر می‌گوید: نمی‌توانیم بگوییم این کمیت باعث شده کیفیت پایین بیاید. البته  حجم زیادی از این شعرها شعرهای مصرفی هستند، اما در کنار آن، شعرهایی که قوام ادبی دارند و به نوعی به ماندگاری می‌رسند هم تولید می‌شوند که تعدادشان کم است.