هدایت خاصه چگونه نصیب ما می‌شود؟

هدایت خاصه چگونه نصیب ما می‌شود؟

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

 در هدایت، نشان دادن راه، هدایت عمومی است، ولی اینکه دست مرا بگیرد و به آنچه رضای خودش هست برساند این هدایت خاصه است در سوره بقره آیه ۱۰۵ می‌فرماید: و خداوند رحمتش را به هر کس بخواهد اختصاص می‌دهد.