همستر کامبت و نقض حقوق کودکان

همستر کامبت و نقض حقوق کودکان

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- تکنولوژی بیشتر از آنکه ذاتاً فناورانه باشد ماهیتی اخلاقی، فرهنگی و انسانی دارد. موضوع حمایت از حقوق کودکان در عصر دیجیتال، مساله‌ای مهم و درخور توجه است که باید از سوی دولت‌ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی مورد حمایت ویژه قرار گیرد.