پاسخ دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله به یک خبر درباره واکسن کرونا

پاسخ دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله به یک خبر درباره واکسن کرونا

جمعه ۳۰ مهر - سیاست

در پی انتشار خبری با عنوان “سوال و پیشنهاد محققان ویروس شناس کشور در زمینه واکسیناسیون کودکان” بر روی خروجی ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.