“پولولیکاشویلی” دوباره دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی شد

“پولولیکاشویلی” دوباره دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی شد

یکشنبه ۱۶ مرداد - اقتصادی

“زوراب پولولیکاشویلی” با رأی ۸۵ کشور از جمله حمایت ایران، دوباره به عنوان دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی انتخاب شد.