چاپ ۱۴ جلد کتاب در هفت سال

چاپ ۱۴ جلد کتاب در هفت سال

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- پریچهر مصباح؛ نویسنده رمان «روشنک»، با بیان اینکه بعد از مرگ مادرم شکستم، هزار تکه شدم و تا لب پرتگاه رفتم، گفت: اگر نمی‌نوشتم، مرده بودم. ۱۴ کتاب رمان و شعر در هفت سال چاپ کردم.