چگونگی هدایت کنش‌های انسانی در «فلسفه اخلاق و جهان‌بینی»

چگونگی هدایت کنش‌های انسانی در «فلسفه اخلاق و جهان‌بینی»

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- جلد ششم از گزیده آثار ۶جلدی ویلهلم دیلتای با عنوان «فلسفه اخلاق و جهان‌بینی» عمدتا به آثار دیلتای در دوره پس از سال ١٩٠٠ اختصاص دارد. در پاره‌های ۶گانه این کتاب درباره سه موضوع: فلسفه اخلاق، ماهیت معرفت فلسفی و جهان‌بینی بحث شده است.