کاهش مصرف مواد شیمیایی خطرناک در صنایع با نانوپوشش‌های سبز

کاهش مصرف مواد شیمیایی خطرناک در صنایع با نانوپوشش‌های سبز

پنج شنبه ۰۳ اسفند - سیاست

یکی از شرکت‌های فناور نانو پوشش‌های دوستدار محیط زیست برای صنایع عرضه کرده و این پوشش جایگزین پوشش‌های رایج شده و توانسته استفاده از مواد شیمیایی خطرناک را در صنایع به حداقل ممکن برساند.