کلید حل بحران آب شاید در جو زمین نهفته باشد

کلید حل بحران آب شاید در جو زمین نهفته باشد

سه شنبه ۰۱ اسفند - سیاست

متاسفانه ذخایر آب آشامیدنی جهان محدود است و با افزایش سرعت تغییرات جوی جوامع و ملت‌های بیشتری از این موضوع آسیب خواهند دید و زیرساخت‌های جهانی نیز قادر به بهبود اوضاع نیستند مگر آن‌ که راهی جدید برای تهیه آب برای جوامع آسیب‌پذیر بیابیم.