کمیته ملی شهر هوشمند تشکیل شد

کمیته ملی شهر هوشمند تشکیل شد

پنج شنبه ۱۱ آذر - سیاست

رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران از ایجاد کمیته ملی شهر هوشمند خبر داد.