گیشه ۱۲۰۰ میلیاردی سینمای ۱۴۰۲

گیشه ۱۲۰۰ میلیاردی سینمای ۱۴۰۲

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- سینمای ۱۴۰۲ موفق شد تا با گیشه بیش از ۱۲۰۰ میلیاردی خود، عملکرد ریالی خوبی از محل فروش ۵۵ فیلم به جای بگذارد.