یک گزارش تعجیلی از فتح خرمشهر

یک گزارش تعجیلی از فتح خرمشهر

پنج شنبه ۰۴ مرداد - اقتصادی

می توان اذعان کرد که از ویژگیهای این عملیات، سرعت یگان ها در امر باز سازی نیروها و آماده کردن برای نبردی سهمگین بوده آنهم بعد از عملیات فتح المبین (که فاصله بین دو عملیات یک ماه بود) در این مدت دشمن بیش از یکسال ونیم در منطقه مستقر بوده و تدابیر دفاعی خود را در فرصت کافی تقویت کرده بود در این فاصله اندک رزمندگان اقدامات بسیاری را به منظور آماده سازی عملیات صورت دادند.