‌نامزدها باید در مقابل قول‌های خود به مردم پاسخگو باشند

‌نامزدها باید در مقابل قول‌های خود به مردم پاسخگو باشند

سه شنبه ۰۵ مهر - ورزش

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: نامزدهای انتخاباتی باید پاسخگوی خدا و مردم در مقابل گفتار، قول‌ها و رفتارهای خود باشند بنابراین نامزدی که با توسل به انواع تخلفات مانند تخریب چهره‌ها، تطمیع و تهمت به دنبال کسب آراء است نمی‌تواند جایگاهی به دست آورد.