انتشار «فلسطین سرزمین انبیاء» در پاکستان

انتشار «فلسطین سرزمین انبیاء» در پاکستان

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

کتاب «فلسطین سرزمین انبیاء» مشتمل بر تاریخچه سرزمین فلسطین، تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نسبت به مسئله فلسطین در پاکستان منتشر شد.