بررسی ۳ پرونده میراث ناملموس ایران روی میز یونسکو

بررسی ۳ پرونده میراث ناملموس ایران روی میز یونسکو

پنج شنبه ۰۳ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- هجدهمین جلسه کمیته بین دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس با بررسی سه پرونده از ایران در شهر کاسان جمهوری بوتسوانا آفریقا برگزار خواهد شد.