تعهد حرفه‌ای و مسئولیت پذیری مقدم بر کسب دانش است

تعهد حرفه‌ای و مسئولیت پذیری مقدم بر کسب دانش است

سه شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

رئیس دانشگاه فرهنگیان انتقادپذیری را از ویژگی های مهم نظام آموزشی کارآمد دانست و گفت: تربیت منابع انسانی شایسته از وظایف خطیر و برجسته مراکز دانشگاهی است و این امر نیز با شایسته سالاری در مراکز دانشگاهی اتفاق می افتد.در عصرحاضر نیز تعهد حرفه ای و مسئولیت پذیری مقدم بر کسب دانش است.