تغییرات پروتئینی، عامل مهم پیر شدن کلیه‌ها هستند

تغییرات پروتئینی، عامل مهم پیر شدن کلیه‌ها هستند

پنج شنبه ۱۰ خرداد - سیاست

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده‌اند که تغییرات پروتئینی، نقش مهمی در پیر شدن کلیه‌ها بر عهده دارند.