دستور وزیر کشور برای برخورد با عوامل برگزاری یک مراسم در خوزستان

دستور وزیر کشور برای برخورد با عوامل برگزاری یک مراسم در خوزستان

یکشنبه ۱۴ آذر - سیاست

وزیر کشور به استاندار خوزستان دستور داد تا عوامل برگزاری یک مراسم در این استان را به مراجع قضایی معرفی کند.