راهکارهای حقوقی پاسداشت زبان فارسی در پرتو اصل ۱۵ قانون اساسی

راهکارهای حقوقی پاسداشت زبان فارسی در پرتو اصل ۱۵ قانون اساسی

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مبتنی بر اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط فارسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران است و جایگاه برتر قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، اقتضا می‌کند که اجرای این اصل به نحو مطلوب اجرا شود، اما اجرای آن اقتضائاتی دارد که تاکنون مغفول مانده است.