رنده‌ی کاغذی + فیلم

رنده‌ی کاغذی + فیلم

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

ساوه – ایرنا – آشنایی با رنده کاغذی زندگی کتابدار کتابخانه سلمان ساوجی در ساوه را از دنیای نابیناها بیرون نکشید اما به آن رنگ تلاش داد تا حاصلش موفقیت باشد.