روز سیاه بورس های جهانی

روز سیاه بورس های جهانی

سه شنبه ۰۸ اسفند - اقتصادی

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند.