روز سیاه بورس های جهانی

روز سیاه بورس های جهانی

یکشنبه ۱۴ آذر - اقتصادی

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند.