فکر کردن با صدای بلند

فکر کردن با صدای بلند

دوشنبه ۱۴ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- ابتدای جشنواره عموما زمان می‌برد تا سالن‌ها گرم شود ولی در سرمایی که پایتخت را گرفته، سری که به سینماهای جشنواره بزنید باز مخاطبان خاصی را می‌بینید که بی علقه جناحی می آیند و فیلم می بینند.